Kácení topolů v kasárnách

stromy
Jak již bylo v loňském roce v mediích avizováno, město řešilo problém s přestárlou a škody působící výsadbou z dob minulých v areálu bývalých kasáren.
Stanislava Linhová

Po více jak ročním posuzování, zvažování argumentů pro i proti kácení a rozhodování o nejlepší a nejvhodnější variantě řešení celé plochy mezi halovými garážemi a teplovodem, bylo v prosinci 2015 vydáno odborem životního prostředí kladné rozhodnutí ke kácení těchto topolů.

Pokud jste někdo nezaznamenal, o co se jedná, stručně připomenu. V několika letech minulých došlo k lámání velmi silných větví, které působily škody na majetku města. V roce 2014 se ulomila celá jedna polovina kmene, která se zřítila na střechu halových garáží a způsobila značnou škodu majiteli automobilu, který byl v garáži zaparkovaný. Musím podotknout, že se jednalo o krásně zelenou a na pohled zcela zdravou část kmene, u které nebylo možné předpokládat, že nám něco takového provede. Následně na to, byly krajní garáže při dešti vytopeny a bylo zjištěno, že je zde kořeny zcela prorostlý kanalizační systém. Musím připomenout, že topol je rychle rostoucí, krátkověká a velice křehká dřevina, která v této lokalitě byla skutečně na hranici své životnosti. Po zvážení všech výše uvedených okolností, dále pak s přihlédnutím k tomu, že část stromů má jednostranně asymetrickou korunu /některé větve již doslova leží na střeše garáží/ a část se silně vyklání z řady a při pádu by mohla poničit teplovod, byla o celé situaci informována komise životního prostředí a po té byl radě města přednesen návrh s několika variantami řešení.  Jak komisí životního prostředí, tak radou města, bylo schváleno skácení všech 39 ks topolů. Poté byla v září 2014, podána k odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice žádost o kácení.

V letošním roce bylo vypsáno výběrové řízení na kácení výše uvedených dřevin, které je v současné době již uzavřené a nacházíme se těsně před realizací celé akce.

Po pokácení topolů budou do konce roku vyfrézované pařezy a potom bude na místo vysázeno 16 ks pyramidálního dubu /uloženo výše uvedeným rozhodnutím/. Výsadba dřevin bude provedena nejpozději do 31.12.2017.