Krajská a regionální rodinná politika

Krajská rodinná politika
Zástupci města Prachatice, úřadu se zúčastnili vedle řady dalších měst, úřadů a NNO setkání nad Krajskou rodinnou politikou“ Jihočeského kraje se zástupci MPSV a daného projektu v Českých Budějovicích.
Hana Rabenhauptová

Mgr. et. Mgr. Magdalena Opletalová z MPSV představila projekt a nabídla v rámci kraje a prorodinné politiky analýzu, metodiku a poradenského konzultanta – Petru Podzimkovou.  

Od roku 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále MPSV) realizuje projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (neboli zkráceně Krajská rodinná politika), který usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin.

Projekt vychází z aktuální Koncepce MPSV pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020, a také z dlouhodobé poptávky krajských a místních aktérů vytvořit komplexní systém zastřešení rodinné politiky na ústřední úrovni a metodických doporučení, které by se mohly aplikovat na místní úrovni. Dále projekt reaguje na četné výzkumné studie v oblasti rodinné politiky, například z publikace Rodinná politika na úrovni obcí a krajů vydanou Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Projekt také navazuje na činnost Odborné komise pro rodinnou politiku, která mezi své cíle zařadila právě podporu rodinné politiky na regionální úrovni.

Co je podstatou projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin, a tím podpořit či vytvořit na regionální úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin.

Díky projektu Krajská rodinná politika mimo jiné vznikne:

 Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR,

 Srovnávací studie rodinné politiky v krajích ČR,

 Na základě poradenství, platforem, analýz, srovnávacích studií apod. bude v každém kraji vytvořen návrh koncepce rodinné politiky a také návrh implementace prorodinných opatření tak, aby odpovídal specifikům daného regionu,

 Výsledkem celorepublikové platformy bude Metodika tvorby rodinné politiky na krajské a místní úrovni včetně návrhů postupů pro systémovou komunikaci a spolupráci mezi orgány státní správy a kraji či obcemi v oblasti rodinné politiky.

 

Dále na semináři proběhlo představení dalších témat:

 

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Projekt se zaměřuje na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán podporující stárnutí pro období let 2013-2017.

Podpora implementace dětských skupin

Projekt má za cíl podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o dětských skupinách a nastavit systém hodnocení jejich kvality.

V odpolední části byly představeny organizace, aktéři regionální politiky jako např. DFK Group, Krizové centrum České Budějovice, TEMPERI, pomoc rodinám v tíživé situaci, Jihočeská hospodářská komora, Občanská poradna České Budějovice, Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy.

 V diskuzi vystoupili Rostislav Nesnídal - psycholog a terapeut, manželský a rodinný poradce, dále z Jihočeského krajského úřadu Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí, nebo Mgr. Michaela Mottlová, referent pro seniorskou a rodinnou politiku, dále zástupci měst Třeboň, Vodňany, Prachatice se svými zkušenostmi, podněty a informacemi k rodinné politice na místní, regionální a krajské úrovni.

 

Hanka RH+