Výběrová řízení na byty v otázkách a odpovědích

Na této stránce naleznete informace k problematice výběrových řízení na byty a odpovědi na často kladené otázky zájemců o byt v Prachaticích.

Otázka:
Na základě jaké vyhlášky nebo směrnice se hospodaří s bytovým fondem?
Odpověď:
Jedná se o směrnici č. 2/2015 – Pravidla pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice, která je účinná od 17.2.2015. Je zveřejněna na webových stránkách města www.prachatice.eu, byty – výběrová řízení a  na odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice. K dílčím změnám směrnice došlo z důvodu neustanovení bytové komise rady města.
 
Otázka:
Co všechno řeší uvedená směrnice?
Odpověď:
Směrnice je rozdělena na několik částí, v první části řeší pravomoci rady města, komise pro otevírání obálek, odboru KSD a správce bytového fondu (MSDB). Vysvětluje základní pojmy, tzn. co se pro účely této směrnice rozumí pod pojmem byt, byt vybudovaný za pomoci státní dotace, záměr, výběrové řízení. V části III. se pak zabývá otázkou výběrových řízení, stanovuje postup od vyhlášení záměru až po uzavření nájemní smlouvy. V dalších částech se pak směrnice zabývá dalšími otázkami souvisejícími s nájmem bytu – společným nájmem bytu, přenecháním bytu do podnájmu, následky smrti nájemce - přechodem nájmu bytu a samozřejmě obsahuje i závěrečná a přechodná ustanovení.
 
Otázka:
Mohou si občané u města podat žádost o byt?
Odpověď:
Město Prachatice již nevede seznam žadatelů o byt, ale na základě výše uvedené směrnice si může zájemce o byt podat přihlášku do výběrového řízení na byty, které jsou v uvedené době (v době jeho zájmu) zveřejněny formou záměru pronájmu bytu.
 
Otázka:
Co to znamená výběrové řízení na byt?
Odpověď:
Výběrovým řízením se rozumí zjištění nabídek zájemců při pronajímání bytu a jejich posouzení v souladu se zveřejněným záměrem. V praxi to znamená, že pokud dojde k uvolnění bytu ve vlastnictví města Prachatice, je zařazen do výběrového řízení a případní zájemci mají možnost se o tento byt ucházet formou přihlášky do tohoto výběrového řízení.
 
Otázka:
Jaké jsou druhy výběrového řízení na byty?
Odpověď:
Směrnice rozlišuje celkem tři druhy výběrových řízení. Jedná se o výběrové řízení na podání nabídky základního měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu, kde ten, kdo má o byt zájem, navrhuje městu, jaký je ochoten za nabízený byt platit nájem. Dalším druhem je výběrové řízení na pronájem bytu s finanční spoluúčastí budoucího nájemce. Jedná se o byty, které byly postaveny za pomoci státní dotace, jsou zde stanoveny rozhodnutím o dotaci podmínky pronájmu a výše nájemného, která se nemění, ale budoucí nájemce se určitou finanční částkou podílí na nákladech souvisejících s pořízením tohoto domu. Jedná se zejména o byty v bývalých kasárnách. Posledním druhem výběrového řízení je výběr budoucího nájemce u bytů vybudovaných za pomoci státní dotace, opět je zde v rámci podmínek dotace stanovena cena nájemného, ale není zde požadováno žádné další finanční plnění.
 
Otázka:
Jak zájemce o byt získá informace o tom, že město vyhlásilo výběrové řízení na byt?
Odpověď:
Město zveřejňuje záměry pronájmu bytů několika způsoby. Zákonný způsob a lhůta je zveřejnění na úřední desce, a to nejméně po dobu 15ti dnů. Dále město vyvěšuje všechny záměry pronájmu bytů v plném znění na webových stránkách města na adrese www.prachatice.eu  byty – výběrová řízení. Veškeré záměry jsou vyvěšeny na odboru KSD na nástěnce u kanceláře bytového hospodářství. Ve zkráceném znění s odkazem na uvedené formy jsou zveřejňovány informace v textové části kabelové televize a ve vývěsních skříňkách ve městě.
 
Otázka:
Kde zájemce o byt získá informace o tom, jak který byt vypadá, kolik se za něj platí, jak je veliký, jaké jsou další podmínky výběrového řízení atd.?
Odpověď:
Veškeré tyto informace se zájemce o byt dozví právě ze zveřejněného záměru. Tento záměr obsahuje označení druhu výběrového řízení, popis a adresu bytu, patro, velikost, m2, jakým způsobem je stanoveno nájemné, jakým způsobem bude uzavřena nájemní smlouva atd. Zároveň záměr obsahuje výčet povinných údajů na přihlášce do výběrového řízení (nicméně tyto údaje jsou zpracovány do tiskopisu přihlášky). Velice důležitým údajem je termín ukončení výběrového řízení, tj. do kdy musí být přihláška doručena na podatelnu městského úřadu. U každého záměru je stanoven termín prohlídky bytu, při které má každý zájemce možnost zjistit stav bytu, který nabízen k pronájmu. Prohlídka bytu není povinná, nicméně pronajímatel takto řádně a včas vyzval budoucího nájemce k prohlídce bytu a tudíž není možné, aby následně budoucí nájemce odmítal uzavření nájemní smlouvy z důvodu, že byt neodpovídá jeho představám nebo uplatňoval nároky na úpravy bytu.
 
Otázka:
Jaká je vyhlašovací cena u výběrových řízení na podání nabídky základního měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu?
Odpověď:
V současné době je vyhlašovací cena ve výši 53,49 Kč/m2 podlahové plochy. Tato cena neobsahuje úhrady za vybavení bytu jako je kuchyňská linka, sporák, vařič, bojler, kamna, vestavěná skříň atd. a za služby spojené s užíváním bytu jako je teplo, osvětlení společných prostor, vodné a stočné, teplá voda, užívání výtahu atd. Je důležité, aby si zájemce o byt spočítal jakou cenu za byt je ochoten nabídnout, ale zároveň i schopen hradit a nestal se následně dlužníkem nájemného.
 
Otázka:
Kde zájemce o byt získá formulář přihlášky do výběrového řízení na byt?
Odpověď:
Formuláře přihlášky do výběrového řízení jsou k dispozici u každého vyhlášeného záměru na webových stránkách města, a to u každého druhu výběrového řízení a na odboru KSD.
 
Otázka:
Kam se přihláška do výběrového řízení doručuje, je možné ji podat i elektronicky přes internet?
Odpověď:
Přihlášky se podávají na podatelnu městského úřadu v zalepené obálce, která musí být označena na čelní straně heslem „neotvírat“ a označením bytu a na zadní straně adresou odesílatele. Tyto pokyny, vč. termínu a času pro podání přihlášky, jsou rovněž uvedeny v každém záměru. Elektronicky přihlášky podávat nelze.
 
Otázka:
Kdo se může přihlásit do výběrového řízení na byt?
Odpověď:
Do výběrového řízení na byt se může přihlásit fyzická osoba starší 18ti let. Pokud je zájemcem již nájemce bytu města Prachatice, může přihlášku do dalšího výběrového řízení na jiný byt podat až za dobu, kdy původní byt užívá minimálně po dobu 1 roku. Zájemce, který nemá trvalý pobyt v Prachaticích delší než 1 rok, může podat do aktuálně vyhlášených záměrů na pronájem bytu přihlášky max. do 5 výběrových řízení.
 
Otázka:
Může se přihlásit i zájemce o byt, který v Prachaticích pracuje a nemá zde trvalý pobyt?
Odpověď:
Ano, zájemce, který nemá trvalý pobyt v Prachaticích delší než 1 rok, může podat do aktuálně vyhlášených záměrů na pronájem bytu přihlášky max. do 5 výběrových řízení. Nicméně kritériem výběru budoucího nájemce obecního bytu je skutečnost, je-li žadatel občanem ČR a má v Prachaticích trvalý pobyt delší než jeden rok (pobyt nesmí mít formální charakter).
 
Otázka:
Co se stane, pokud osoba bez trvalého pobytu v Prachaticích podá více přihlášek do výběrového řízení?
Odpověď:
Zájemce, který nemá trvalý pobyt v Prachaticích delší než 1 rok, může podat do aktuálně vyhlášených záměrů na pronájem bytu přihlášky max. do 5 výběrových řízení. Pokud podá více přihlášek, nebudou se všechny dále posuzovat.
 
Otázka:
Může se přihlásit i zájemce, který má obecní byt a měl by zájem o jiný?
Odpověď:
Ano, přihlášku do výběrového řízení může podat i nájemce obecního bytu, který má zájem o větší nebo o menší obecní byt. Pokud je zájemcem již nájemce bytu města Prachatice, může přihlášku do dalšího výběrového řízení na jiný byt podat až za dobu, kdy původní byt užívá minimálně po dobu 1 roku.  V tomto případě však musí v přihlášce uvést prohlášení, že svůj původní byt městu vrátí. Následně, pokud by vyhrál výběrové řízení, musí uzavřít dohodu o zániku nájmu původně užívaného bytu.
 
Otázka:
Co se stane, pokud podá do výběrového řízení přihlášku nájemce obecního bytu, který jej neužívá minimálně po dobu 1 roku?
Odpověď:
Pokud je zájemcem již nájemce bytu města Prachatice, může přihlášku do dalšího výběrového řízení na jiný byt podat až za dobu, kdy původní byt užívá minimálně po dobu 1 roku. Pokud ji podá v rozporu s tímto ustanovením, přihláška do výběrového řízení se vůbec nebude posuzovat.
 
Otázka:
Jak probíhá výběrové řízení po podání přihlášky?
Odpověď:
Po ukončení termínu pro podání přihlášek zasedá komise pro otevírání obálek, která obálky otevře a zkontroluje z hlediska splnění povinného obsahu nabídky, termínu a způsobu doručení. Tzn., zda přihláška přišla včas, zda je správně označena, zda jsou v přihlášce uvedeny všechny povinné údaje. O této kontrole je sepsaný zápis. Následně jsou přihlášky na odboru zpracovány, zkontrolována pravdivost uváděných údajů, délky pobytů, případné dluhy vůči městu. Takto zpracované přihlášky projednává a o konečném výběru budoucího nájemce a event. náhradníků rozhoduje rada města.
 
Otázka:
Jaká jsou kritéria pro výběr budoucího nájemce, co se vyhodnocuje?
Odpověď:
Rada při výběru budoucího nájemce posuzuje společně tato kritéria:

a) Výši nabízeného nájemného.

b) Skutečnost, je-li žadatel občanem ČR  a má v Prachaticích trvalý pobyt delší než jeden rok (pobyt nesmí mít formální charakter).

c) Potřebnost bytu pro zájemce a jeho současnou bytovou situaci, zejména s ohledem na:  

  • výchovu nezletilých dětí a počet členů společné domácnosti v závislosti na velikosti přidělovaného bytu
  • je nájemcem obecního bytu Pronajímatele, bydlí ve větším/menším bytě a má zájem o byt menší/větší v závislosti na počtu členů společné domácnosti a zaváže se k vrácení původně užívaného bytu Pronajímateli

d) Sociální postavení zájemce, dále pak záruky za splácení nájemného, včetně úhrad za služby spojené s bydlením:

  • není evidován dlužníkem ve vztahu k Pronajímateli
  • nemá na svůj majetek nařízenu exekuci či výkon rozhodnutí pro peněžitou pohledávku příslušným soudem či jiným státním orgánem, ani nemá žádný neuhrazený vykonatelný peněžitý závazek
  • je nájemcem obecního bytu Pronajímatele a není evidován dlužníkem ve vztahu k MSDB

e) Skutečnost, zda zájemce pracuje či podniká v Prachaticích či blízkém okolí (posouzení platební schopnosti).
f)  Zdravotní nebo sociální stav žadatele (nutno doložit příslušnými potvrzeními).
g) Splnění dalších zákonných podmínek u žadatelů - cizinců (např. nabývání vlastnictví nemovitostí, členství v družstvu, pobyt na území města, zaměstnání, doba povoleného pobytu v ČR atd.).
h) Pokud je to v  zájmu obce, může rada města rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy na byt bez ohledu na splnění stanovených podmínek.
i) U výběrových řízení na pronájem bytu s finanční spoluúčastí budoucího nájemce může rada města zvolit při výběru budoucího nájemce metodu losování ze všech řádně podaných a vyplněných přihlášek do výběrového řízení žadatelů s trvalým pobytem v Prachaticích delším než jeden rok (pobyt nesmí mít formální charakter)

 
Otázka:
Jak se zájemce o byt dozví, jestli byt získal (resp. vyhrál VŘ) nebo ne?
Odpověď:
Po projednání v radě města a ověření zápisu z jednání rady odbor KSD vyzve písemně vybraného budoucího nájemce, aby se dostavil na zdejší úřad, kde mu bude po kontrole dokladů vydán souhlas s uzavřením nájemní smlouvy. Nájemní smlouvu pak musí uzavřít do 15ti dnů u správce bytového fondu, tedy na MSDB. Všem ostatním, kteří se do výběrového řízení přihlásili, je výsledek oznámen písemně.
 
Otázka:
Může si nájemce obecního bytu vyměnit svůj byt za jiný – za menší, za větší?
Odpověď:
Novelou občanského zákoníku je zrušen dřívější institut výměny bytu, kterou se rozumělo to, že nájemci bytů se navzájem dohodnou na výměně svých užívaných bytů a uzavřou si dohodu o výměně bytů. Podmínkou takovéto výměny bytu byl vždy nutný souhlas pronajímatele.
Pokud však někdo výměnou bytů rozumí vrácení obecního bytu, např. většího a místo toho chce od města jiný menší byt, pak se musí přihlásit do výběrového řízení na konkrétní menší byt, který si vybere z nabídky v rámci zveřejněných záměrů. Podmínkou však je, že původní byt užívá minimálně po dobu 1 roku.
 
Otázka:
Na co by si měli zájemci o byt dát pozor při podání přihlášky do výběrového řízení?
Odpověď:
Všechny zájemce bych upozornila, aby si důkladně přečetli záměr pronájmu bytu, kde jsou uvedeny veškeré údaje o bytě a informace o jaký druh výběrového řízení se jedná. Ke každému druhu výběrového řízení je samostatná přihláška a je třeba věnovat pozornost vyplnění přihlášky, aby byly vyplněné všechny požadované údaje a ve formě, která je vyžadována a která je v přihlášce popsána. Nestačí v některých případech pouze proškrtnout
nebo vynechat některé údaje, protože pak přihlášku nelze vyhodnotit. Dále bych upozornila na skutečnost, že údaje uvedené žadatelem v přihlášce jsou ověřovány.  Žadatel, který nemá trvalý pobyt v Prachaticích delší než 1 rok, může podat do aktuálně vyhlášených záměrů na pronájem bytu přihlášky max. do 5 výběrových řízení a pokud je žadatel nájemcem obecního bytu, může podat přihlášku až poté, co byt užívá minimálně po dobu 1 roku. Pokud žadatelé podají přihlášky v rozporu s tímto ustanovením, nebudou posuzovány.