Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

radnice
Městský úřad Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo REFERENT odboru komunálních služeb a dopravy - oddělení dopravně správních agend - registr vozidel.
Milan Batysta

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu:

Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice tak, aby na podatelnu městského úřadu byly doručeny nejpozději do 21.04.2016 do 12:00 hod. Obálku označte „Výběrové řízení – referent odboru komunálních služeb a dopravy – registr vozidel“.

Pozn: Přihlášky doručené po výše uvedeném termínu nebudou akceptovány, platí též pro doručování poštovní přepravou.

Podrobnější informace podá:

Ing. Karel Pašek, tajemník Městského úřadu Prachatice,

telefon: +420 388 607 535, e-mail: tajemnik@mupt.cz

Ludmila Balčíková, vedoucí oddělení dopravně správních agend, odbor KSD MěÚ Prachatice,

telefon:  +420 388 607 286, e-mail: lbalcikova@mupt.cz

Ing. Milan Batysta, vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Prachatice,
telefon:  +420 388 607 511, e-mail: mbatysta@mupt.cz  

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • tel. kontakt
 • e-mail (pokud existuje)
 • datum a podpis

(viz zveřejněný vzor přihlášky na www.prachatice.eu)

Přílohy přihlášky jsou:

 • strukturovaný životopis v euroformátu
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vybraný uchazeč následně doloží v ověřené podobě)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie)

u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost

čestným prohlášením)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Vzor přihlášky a strukturovaného životopisu v euroformátu si můžete stáhnout na adrese www.prachatice.eu v sekci „Městský úřad – Volná pracovní místa“

Přílohy přihlášky budou uchazečům odeslány zpět společně s oznámením výsledku výběrového řízení. Přihláška zůstane ve složce výběrového řízení a bude s ní nakládáno v souladu se spisovým a skartačním řádem.

Město Prachatice si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu a bez udání důvodů.

Vyvěšeno dne:        

Sejmuto dne:           

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon Výběrové řízení 207.33 KB