Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

radnice
Město Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: ŘEDITEL/ŘEDITELKA Kulturních a informačních služeb města Prachatice
Jana Hulešová

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu:

Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice tak, aby na městský úřad byly doručeny nejpozději dne 31.03.2016 do 14:00 hod.

Obálku označte:  „Výběrové řízení – Ředitel/Ředitelka KIS Prachatice - NEOTEVÍRAT“.

Pozn:  Přihlášky doručené po výše uvedeném termínu nebudou akceptovány, platí též pro doručování poštovní přepravou.


Podrobnější informace podá:

Jiřina Dolejšková, pověřená zastupováním vedoucí odboru KŠCR MěÚ Prachatice,
telefon:  +420 388 607 530, e-mail: jdolejskova@mupt.cz

Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Prachatice,
telefon:  +420 388 607 535, e-mail: tajemnik@mupt.cz

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • tel. kontakt
 • e-mail (pokud existuje)
 • datum a podpis

(viz zveřejněný vzor přihlášky na www.prachatice.eu)

 

Přílohy přihlášky jsou:

 • strukturovaný životopis v euroformátu
 • motivační dopis
 • koncepce provozu příspěvkové organizace KIS (doporučený rozsah max. 2 strany A4)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vybraný uchazeč následně doloží v ověřené podobě)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie)
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Vzor přihlášky a strukturovaného životopisu v euroformátu si můžete stáhnout na adrese www.prachatice.eu v sekci „Městský úřad – Volná pracovní místa“

Přílohy přihlášky budou uchazečům odeslány zpět společně s oznámením výsledku výběrového řízení. Přihláška zůstane ve složce výběrového řízení a bude s ní nakládáno v souladu se spisovým a skartačním řádem.

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: