Rok 2015 v odpadovém hospodářství města

popelnice
Občané města Prachatice a městských osad vyprodukovali v roce 2015 celkem 3511 tun komunálních odpadů, z toho 1807 tun směsného komunálního odpadu, tj. 164 kg na 1 obyvatele. Vytřídili 117 tun barevného a čirého skla, 117 tun plastů, 152 tun papíru, 23 tun železa a 68 tun vyřazeného elektrozařízení.
Lenka Machartová

Do červených kontejnerů odložili 3,29 t drobných elektroodpadů a malých baterií. V zelených nádobách skončilo 1349 kg upotřebených potravinářských olejů. Oranžové velkoobjemové kontejnery na textil, obuv a hračky obsahovaly 38 t starého textilu. Ke stávajícím 2 kontejnerům na sběr použitého textilu přibyly od listopadu 2015 další 2. Jeden kontejner se nachází ve sběrném boxu na parkovišti u Kauflandu a druhý před Sběrným dvorem v Krumlovské ulici. Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty, tetrapaky a kovy) dostalo město od společnosti EKOKOM finanční příspěvek ve výši 1 214 924,- Kč. Celkový příjem z prodeje vytříděných odpadů, včetně odměny za zpětný odběr odevzdaných elektrozařízení činil 262 809,- Kč.

V roce 2015 došlo k významným změnám v odpadovém hospodářství města. Vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška města o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, která stanovila pravidla nakládání s odpady ve městě a v městských osadách. Od 1.9.2015 funguje nový Sběrný dvůr a Kompostárna v Krumlovské ulici, občané zde mohou ukládat odpad nebezpečný, velkoobjemový, železný, stavební, biologický odpad rostlinného původu, použitá elektrozařízení a použité světelné zdroje. Pro občany Prachatic a přilehlých osad je uložení komunálních odpadů zdarma. U stavebních odpadů, jako dehtová lepenka, odpady z azbestu, sádrokarton a stavební suť nad 200kg/rok/1 domácnost, je uložení za úplatu. Nový Sběrný dvůr a Kompostárna byly realizovány za podpory dotace SFŽP, která na obě stavby činila 24 940 347,- Kč, vlastní podíl města činil 28 441 738,- Kč. Stavby úspěšně provedla firma STRABAG, a.s. provozní jednotka Prachatice a dodávku technologií zajistila společnost MEVA-CB s.r.o., České Budějovice. Z projektu „Systém odděleného sběru Prachatice“město získalo nákladní kontejnerový automobil, 6 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, 50 ks kontejnerů na tříděný odpad – papír, plast, 36 kontejnerů na sklo čiré a barevné a 500 ks nádob na sběr bioodpadu o objemu 240 l a to v celkové hodnotě 3 753 tis. Kč, podíl města činil 10%, tj. 375 tis. Kč. Na podporu třídění bioodpadu bylo občanům města,  formou smlouvy o výpůjčce, zapůjčeno 350 ks domácích kompostérů a dále 250 ks nádob na bioodpad, do kterých bylo během podzimu uloženo 18,47 t bioodpadu. Vytvořilo se 8 nových sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad a posílila se stávající sběrná místa větším počtem sběrných nádob. Celkem bylo nově instalováno 37 kontejnerů na tříděný odpad ve městě a v městských osadách. Na webových stránkách města je nově interaktivní mapa s označením jednotlivých sběrných míst na tříděný odpad. Z mapy je možné vyčíst kde se kontejnery nachází, jejich počet a druh. Nové přístřešky na kontejnery byly postaveny v ulici U Stadionu na 1 kontejner a v ulici Volovická na 6 kontejnerů celkem za 292 tis. Kč. V roce 2015 byl také realizován projekt „Bioodpad řešíme společně“, zaměřený na osvětu v odpadovém hospodářství. V rámci tohoto projektu proběhl Den otevřených dveří v novém Sběrném dvoru a Kompostárně, akce se setkala s kladným ohlasem od žáků škol i od veřejnosti, proto počítáme se zopakováním i v letošním roce. Zároveň proběhl výukový program pro děti 1. stupně ZŠ na téma „Kompostování“, dětem všech prachatických mateřských škol byly rozdány omalovánky s tématikou třídění odpadů, uskutečnila se setkání pro veřejnost na téma „Odpady ve městě Prachatice“. Na konci roku 2015 dostaly všechny domácnosti ve městě a v městských osadách „Odpadový kalendář na rok 2016“, zaměřený na problematiku odpadů v našem městě.

V prosinci 2015 Zastupitelstvo města schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabyla účinnosti 1.1.2016. Místní poplatek stále zůstává ve výši 500 Kč/osobu.

V roce 2015 město Prachatice uhradilo za systém nakládání s odpady celkem 11,9 mil. Kč. Poplatky od občanů a další příjmy z odpadového hospodářství činily celkem 7 mil. Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že město systém odpadového hospodářství dotuje částkou cca 4,9 mil. Kč.